RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana dancyh osobowych jest SATOR Grzegorz Skowroński z siedzibą w Nowiny, ul. Wspólna 10, 26-900 Kozienice

2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych - gs at sator.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury, realizacja umowy, wycen zlecenia, marketing bezpośredni, w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz przetwarzanie danych dla realizacji celu, który w żaden inny sposób celu tego nie może zrealizować

Podstawą do przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 lit, A RODO

4) odbiorcami Pani/Pana dancyh osobowych będą wyłącznie podmity uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów

6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do dancyh osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub obraniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz  prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy / dobrowolne , ich niepodanie moze skutkować brakiem realizacji celu