Wiercenie pod pompę ciepła w Białce Tatrzańskiej - Villa Burkaty

Węzeł grzewczy budynku hotelu Burkaty, położonego w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej, pracował będzie w oparciu o gruntową pompę ciepła o mocy 90 kW. Jej dolnym źródłem zasilania są otworowe wymienniki gruntowe. Firma SATOR wykonała dolne źródło o łącznej długości 2000 m.b.

 

Pod względem budowy geologicznej omawiany obszar położony jest w jednostce strukturalnej niecki podhalańskiej. W budowie geologicznej omawianego terenu biorą udział utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe.
Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady rzeczne w postaci żwirów i otoczaków oraz osady pochodzenia zwietrzelinowego w postaci gliny, z okruchami piaskowca i łupka, przechodzących stopniowo w rumosz tych skał. Osady czwartorzędowe stwierdzone wierceniem występują do głębokości ok. 10,0 m p.p.t.
Trzeciorzęd reprezentowany jest przez flisz podhalański. Łupki przewarstwione piaskowcem występują do końcowej głębokości otworów, tj. 134,0 m p.p.t.

 

Poziom użytkowy w utworach czwartorzędu występuje lokalnie w dolinach rzecznych. W rejonie przeprowadzonych prac został on nawiercony na głębokości 3,0 m p.p.t. wśród czwartorzędowych żwirów i otoczaków. Miał on charakter swobodny.
Wody podziemne występują głównie w utworach trzeciorzędu (wody szczelinowe w utworach fliszowych). Trzeciorzędowa warstwa wodonośna, występująca pod ciśnieniem hydrostatycznym nawiercona została na głębokości 26,0 m p.p.t., ustaliła się na głębokości 3,5 m p.p.t.

 

Wiercenie przeprowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo – z podwójną głowicą do wiercenia dolnym młotkiem na sprężone powietrze z jednoczesnym obrotowym rurowaniem. Rury osłonowe posadowione zostały na głębokości zapewniającej stabilność otworu, dalej wiercenie kontynuowano dolnym młotkiem na sprężone powietrze do głębokości końcowej średnicą 140 mm.