Realizacje - 2

Ekologiczny Park Edukacji i Rozrywki

Ekologiczny Park Edukacji i Rozrywki

1. Opis zadania geologicznego Do ogrzewania obiektów znajdujących się na terenie Ekologicznego Parku Edukacji i Rozrywki w Ossie zastosowane będą 4 pompy ciepła o łącznej mocy chłodniczej 504 kW. Energia zasilania pozyskana będzie z gruntu poprzez wykonanych 80 pionowych kolektorów gruntowych o głębokościach 115,0 i 133,0 m, w których zamontowane zostały pętle z rurek PE Ø 40 mm, wypełnione 30-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” Grzegorz Skowroński, 26 – 900 Nowiny, ul. Wspólna 10 w terminie 30.04. – 03.08.2007 r., na podstawie „PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie stu otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla potrzeb Ekologicznego Parku Edukacji i Rozrywki w miejscowości OSSA” zgłoszonego do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w dniu 27.03.2007 r. (Pismo nr OŚ.V-7520-8/07 z dnia 12.04.2007 r.). 2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu badań Pod względem geologiczno-strukturalnym omawiany teren położony jest w południowo – zachodniej części niecki Warszawskiej. Jest to centralna część Synkiny (Niecki) Brzeżnej przechodząca ku południowemu zachodowi w obszar Antykliny Rawsko-Gieleniowskiej stanowiącej część Antyklinorium Środkowopolskiego. W związku z tym obszar ten cechuje się występowaniem pod pokrywą czwartorzędową serii utworów trzeciorzędowych, spoczywających na utworach górnokredowych. Utwory czwartorzędowe występują w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych, iłów i żwirów. Utwory czwartorzędowe zalegają do głębokości ok. 46,0 m p.p.t. Trzeciorzęd reprezentowany jest głównie przez utwory ilaste. Pod względem hydroregionalnym (wg regionalizacji PIG) obszar przedsięwzięcia znajduje się na południowo-zachodnim skraju Regionu Południowomazowieckiego stanowiącego południowo-zachodni skraj makroregionu Wschodniego Niżu Polskiego. Region ten obejmuje obszar Niecki Warszawskiej a głównym zbiornikiem wody podziemnej jest GZWP Nr 315A Subniecka Warszawska. Na obszarze tego regionu występują trzy piętra wodonośne: kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. W wykonanych otworach stwierdzono występowanie jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego: o zwierciadło wody o charakterze naporowym, nawiercone na głębokości 34,0 m p.p.t. i ustabilizowane na głębokości 5,0 m p.p.t. 3. Opis profilu geologicznego Profil litologiczny reprezentatywnego otworu wiertniczego (otwór nr 1) przedstawia się następująco: 0,0 – 0,5 – gleba; 0,5 – 9,0 – glina piaszczysta; 9,0 – 14,0 – piasek gliniasty; 14,0 – 34,0 – iły; 34,0 – 46,0 – żwiry; 46,0 – 52,0 – iły czarne; 52,0 – 70,0 – iły siwe; 70,0 – 72,0 – piasek drobny z domieszką materiału organicznego; 72,0 – 95,0 – ił czarny; 95,0 – 133,0 – ił jasnoszary. Pod względem stratygraficznym wyróżniono: 0,0 – 46,0 – czwartorzęd; 46,0 – 133,0 – trzeciorzęd. Temperatura na dnie otworu wiertniczego wynosiła 13,1˚C. 4. Opis sposobu izolacji przewiercanych poziomów wodonośnych Otwory wiertnicze (20 otworów spośród 80) zostały zastabilizowane obsypką żwirową o granulacji 12 – 24 mm do końcowej głębokości. W strefie występowania czwartorzędowego horyzontu wodonośnego wykonano w otworach korki z Compactonitu w przelotach głębokości 32,0 – 34,0 m p.p.t. dla odizolowania czwartorzędowej warstwy wodonośnej od wpływów zewnętrznych. W pozostałych 60 otworach zastosowano na całej długości uszczelnienie pionowego kolektora gęstym zaczynem cementowo-kwarcowym, który jednocześnie pełni funkcję izolującą i stabilizującą. 5. Charakterystyka rozwiązań technicznych Wykonano 80 kolektorów magazynu ciepła-chłodu, skupionych na czterech polach, na których znajduje się po 20 odwiertów. W każdym polu odwierty rozmieszczone są centrycznie na dwóch okręgach o promieniu 22,0 m (14 kolektorów o głębokości 115,0 m) oraz 10,0 m (6 kolektorów o głębokości 133,0 m). Głębokość wykonanych odwiertów wynosi 115,0 m (56 odwiertów) i 133,0 m (24 odwiertów). Łączny metraż odwiertów wynosi 9 632 mb, średnica wiercenia otworów wynosiła 143 mm. Z analizy lokalnych warunków hydrogeologicznych wynika, iż 1mb pionowego wymiennika pozwoli uzyskać 55 W mocy chłodniczej, stąd wykonanie 9 632 mb pionowego kolektora gruntowego pozwoliło uzyskać ok. 530 kW energii, co w zupełności zaspokoi zapotrzebowanie pomp ciepła. Instalacja pionowych kolektorów PC zimą będzie wykorzystywana poprzez zapewnienie energii cieplnej do ogrzewania, natomiast latem do pasywnego chłodzenia budynku i ogrzewania c.w.u. Kolektor stanowią rurki PE Ø 40 mm o 100-% zawartości polietylenu, (łączna ich długość wynosi 19 264 mb) zamontowane w otworach oraz dodatkowo 2 944 m (długość poziomego przyłącza do studzienki zbiorczej), wypełnione czynnikiem roboczym. Substancją wypełniającą kolektor jest 30-procentowy roztwór glikolu propylenowego z wodą demineralizowaną. Łączny metraż rurek wynosi ok. 22 200 m. W 1 mb rurki Ø 40 mm o ściance grubości 2,4 mm mieści się 0,973 l roztworu. Ilość roztworu wypełniającego cały układ wynosi ok. 21 600 l, w tym glikolu propylenowego wynosi ok. 7 200 l. Tak wykonana instalacja w pełni zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne pomp ciepła. 6. Wyniki wykonanych prób ciśnieniowych układu Przed wprowadzeniem rurek PE do otworu wiertniczego sprawdzono szczelność całego układu poddając go ciśnieniu ok. 6 atmosfer. Cały system przeszedł próby ciśnieniowe o powyższym ciśnieniu także po zainstalowaniu pionowych kolektorów w otworach i podłączeniu ich do rozdzielacza. Pod względem szczelności pozytywnie przeszedł próby ciśnieniowe. 7. Opis stanu zagospodarowania powierzchni terenu Po zakończeniu prac wiertniczych teren został przywrócony do pierwotnego stanu. 8. Ocena wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych Wykonana instalacja pionowych kolektorów gruntowych nie wywiera bezpośredniego wpływu na poziomy wodonośne i ujęcia wód podziemnych. 9. Opis zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii i określenie sposobu kontroli pracy systemu Jedyną awarią i zagrożeniem wykonanego pionowego kolektora pompy ciepła jest jego mechaniczne uszkodzenie i tym samym wyciek 30-% roztworu glikolu propylenowego. Wskutek takiego wycieku grunt zostanie skażony roztworem glikolu, który przed upływem 32 godzin ulegnie rozkładowi (wartość 32 godzin dotyczy 98-% glikolu propylenowego). Pompy ciepła są wyposażone w czujnik przepływu i ciśnienia roztworu dolnego źródła, które to podczas niewielkiego wycieku rzędu ok. 10 l odłączą przepływ i nie spowodują wypompowania reszty roztworu z sond gruntowych.

Mistrzostwa świata w powożeniu zaprzęgami parokonnymi Warka 2007

Mistrzostwa świata w powożeniu zaprzęgami parokonnymi Warka 2007

WYKONANIE PRZESZKÓD NA MISTRZOSTWA ŚWIATA W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI PAROKONNYMI 29.08 - 02.09.2007 WARKA UL. Łąkowa 1

Krynica luty 2007

Krynica luty 2007

- prezentacja przedstawicieli strony amerykańskiej Mr. Ira Rubenstein - Chairman „ Center for Economic and environmental Partnership, Inc.“ U.S.A. - prezentacja przedstawicieli strony słowackiej • Ing. Jozef Kuchta – Słowacka Agencja Ochrony Środowiska • Ing. Peter Chomjak - Słowacka Agencja Ochrony Środowiska „Krajowe zasoby energii odnawialnej dostępne na terenie Słowacji“ (Geotermalna energia, biomasa, wiatrowa i słoneczna energia) • Ing. Ján Stano – Słowacka Izba Przemysłu i Handlu • Ing. Rastislav Fili?ko – REVIC „Kompleksowe zużycie biomasy jako przesłanie współpracy regionów przygranicznych słowacko-polskich“ - wykłady: • Prof. Jacek Zimny AGH Kraków – „Potencjał energetyczny zasobów odnawialnych Małopolski” • Prof. Ryszard H. Kozłowski Politechnika Krakowska – „Możliwości wykorzystania geotermii w Małopolsce” • Płk doc. Mieczysław Struś WSOWL Wrocław – „Biopaliwa, biomasa, biogaz” • Poseł dr Gabriela Masłowska – „Podstawy prawne w rozwoju energii odnawialnej w Polsce”

Wiercenia w miejscowości USTKA

Wiercenia w miejscowości USTKA

Wiercenia pod pionowy kolektor do pompy ciepła

Pompa ciepła Konstancin-Jeziorna

Pompa ciepła Konstancin-Jeziorna

Firma nasza bardzo dziękuje Pani Inwestor za piękną dokumentację fotograficzną i jednocześnie przepraszamy za umieszczenie tylko części fotografi na naszej stronie (nie mamy możliwości umieszczenia ponad 50 fotografi). Ubolewamy nad nieostrą fotografią Inwestora pomagającego nam w wierceniu.

Hydrogeologiczne wiercenie badawcze w Płocku

Hydrogeologiczne wiercenie badawcze w Płocku

Wiercenie badawcze wykonano dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Nadzór naukowy sprawował prof. dr hab. Stanisław Witczak – hydrogeolog, krajowy autorytet w problematyce dotyczącej migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Wykonane wiercenie umożliwiło pobranie próbek pierwotnych wód porowych, w bardzo trudnych warunkach hydrogeologicznych, dla wykonania badań izotopowych. Idea wykonanych prac badawczych Wiek wody podziemnej to określenie umowne oznaczające czas, jaki upłynął od infiltracji wody atmosferycznej. Badania zawartości w wodach podziemnych radionuklidów – w tym przypadku trytu – pozwalają określić wiek wody podziemnej na podstawie okresu półtrwania tego radionuklidu. Tryt – 3H to promieniotwórczy izotop wodoru, który powstaje w górnych warstwach atmosfery w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego na azot lub podczas próbnych eksplozji jądrowych. Tryt ulega przemianie - przechodząc w trwały izotop helu 3He, a jego okres półtrwania wynosi 12,26 lat. Rola trytu w określaniu wieku wód zmniejsza się z każdym rokiem wraz z rozpadem wielkich ilości tego radionuklidu, jakie dostały się do wód podziemnych w związku z próbami jądrowymi dokonywanymi w atmosferze w początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Jest on przydatny jako sztuczny znacznik wód podziemnych. Pomiar polega na oznaczeniu zawartości trytu w wodach porowych glin oddzielających poziomy wodonośne. Wykrycie w badanych wodach infiltracyjnych profilu gruntowego piku odpowiadającego maksymalnemu stężeniu trytu odpowiada w przybliżeniu rokowi 1960. Jest to zarazem maksymalna głębokość, na którą mogły infiltrować wody atmosferyczne pochodzące z tego roku. Głębokość penetracji ewentualnych zanieczyszczeń niekonserwatywnych (nie ulegających sorpcji) powinna być mniejsza. Wody starsze od 1960 roku powinny być pozbawione trytu. Wykonane badania pozwoliły ocenić głębokości penetracji wód infiltrujących przez grunty do użytkowej warstwy wodonośnej i miały istotne znaczenie dla oceny głębokości migracji zanieczyszczeń na obszarze dużego zakładu przemysłowego.

Wiercenia pod pompę ciepła w Konstancinie Jeziorna

Wiercenia pod pompę ciepła w Konstancinie Jeziorna

Wizyta mgr inż. Waldemara Kanawki - Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz Starszego inspektora mgr inż. Krzysztofa Chojczaka

Wiercimy już dolnym młotkiem z Atlas Copco

Wiercimy już dolnym młotkiem z Atlas Copco

Wiercenia w litej skale dolnym młotkiem firmy Atlas Copco. Wiercenia pod pionowy kolektor do pompy ciepła

Warszawa pompa ciepła

Warszawa pompa ciepła

Wykonano 4 otwory (pionowe kolektory z zainstalowanymi sondami gruntowymi stanowiące dolne źródło energii pod pompę ciepła). Wszystkie kolektory pionowe wykonane zostały jedną metodą – obrotową na płuczkę. Wiercenie pionowego kolektora zostało rozpoczęte posadowieniem konduktora o średnicy Ø 160 mm do głębokości 8,0 m p.p.t. Następnie gryzerem o średnicy Ø 143 mm prowadzono wiercenie do uzyskania odpowiedniej głębokości. Do utrzymania ścian i szczelności otworu używano płuczki wiertniczej z hekobentonitów z dodatkami odpowiednich polimerów umożliwiających stabilność ścian otworu i zachowanie odpowiedniej prędkości wiercenia. Po osiągnięciu pożądanej głębokości w otworze zostały umieszczone sondy wymienników pomp ciepła (uprzednio sprawdzone pod ciśnieniem 10 atmosfer). Następnie otwór wypełniony został pospółką o granulacji 8 – 14 mm celem stabilizacji otworu oraz sondy, a na głębokości ok. 40 m p.p.t. każda z sond uszczelniona została compaktonitem o miąższości ok. 1,5 m. Wypełnienie otworów gęstym zaczynem iłowym z dodatkowym korkiem z compaktonitu o miąższości 1,5 m odizolowało czwartorzędową warstwę wodonośną od wpływów zewnętrznych. Po wykonaniu każdego z kolektorów pionowych pompy ciepła, jeszcze raz każdemu z nich sprawdzono drożność i wytrzymałość na ciśnienie. Przy założeniu, że 1 kW ciepła może być uzyskany z 19 m otworu, do eksploatacji pompy ciepła o mocy 32 kW należało wykonać zespół kolektorów pionowych o łącznej długości ok. 608,0 m. Wykonano cztery odwierty, w których zabudowano pętle kolektorowe o łącznej długości 600,0 m. Głębokości otworów przedstawiają się w sposób następujący: Otwór nr 1 – 150,0 m; Otwór nr 2 – 144,0 m; Otwór nr 3 – 138,0 m; Otwór nr 4 – 132,0 m. Wszystkie pętle kolektorowe o długości po 150,0 m zostały sprowadzone do otworu nr 1 i połączone z rozdzielaczem. Z rozdzielacza rurą PE – 50 kolektor został wprowadzony do budynku. Dla uniknięcia strat energii rury PE-40 oraz PE-50 kolektora zostały w poziomie ocieplone. Wierceniem stwierdzono następujący profil litologiczny przewiercanych warstw gruntu (otwór nr 2): 0,0 – 0,6 – gleba; 0,6 – 15,5 – glina piaszczysta; 15,5 – 37,0 – piaski i żwiry; 37,0 – 61,6 – ił różnokolorowy zielono - szary; 61,6 – 74,5 – piasek drobny i pylasty; 74,5 – 144,0 – ił różnokolorowy. Pod względem stratygraficznym wyróżnić możemy: 0,0 – 37,0 – czwartorzęd; 37,0 – 144,0 – trzeciorzęd. W otworze nawiercony został jeden poziom wodonośny. Występuje on wśród żwirów i piasków. Poziom ten nawiercony został na głębokości 15,5 m p.p.t.

Elektrownia KOZIENICE

Elektrownia KOZIENICE

Wiercenie 3 studni z oligocenu do głebokości 130m średnica początkowa 502mm Po odwierceniu samowypływ

Papież Benedykt XVI w Warszawie

Papież Benedykt XVI w Warszawie

Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu - tymi słowy, cytując swojego poprzednika Jana Pawła II, Benedykt XVI rozpoczął po polsku homilię podczas mszy świętej w Warszawie. Jak nie dziękować dziś Bogu za to wszystko, co dokonało się w waszej Ojczyźnie i w całym świecie podczas pontyfikatu Jana Pawła II? - powiedział w homilii Benedykt XVI. Na naszych oczach zmieniły się systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne. Ludzie w wielu krajach odzyskali wolność i poczucie godności - podkreślił.

Jak robią inne FIRMY

Jak robią inne FIRMY

Obudowa studni inaczej Pokaz podłączenia elektrycznego pompy głębinowej Samowypływ ze studni do pomieszczenia, po włączeniu pompy głębinowej woda powraca do studni i już mozemy ja pić

Studnia głebinowa dla gminy Stara Błotnica

Studnia głebinowa dla gminy Stara Błotnica

Wiercenie studni głębinowej o głebokości 46m, srednica wiercenia 508mm

Wiercenia geotechniczne pod supermarket TESCO

Wiercenia geotechniczne pod supermarket TESCO

Wiercenia geotechniczne w Kozienicach opracowanie dokumentacji geotechnicznej pod budowe supermarket TESCO

Pompa ciepła w Sopocie

Pompa ciepła w Sopocie

Wykonano 33 odwierty po ok 100m głebokości Prace zostały wykonane na parkingu sanatorium "LESNIK" w Sopocie