Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Dla potrzeb ogrzewania budynków: szkoły, internatu, warsztatu oraz muzeum wykonano łącznie 124 otwory wiertnicze o głębokości 100m (12 400 m pionowego kolektora gruntowego) dla pokrycia zapotrzebowania pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 620 kW

 

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu badań

 

Teren przeprowadzonych robót znajduje się w miejscowości Golądkowo, w obrębie Wysoczyzny Ciechanowskiej. Położenie omawianego terenu pokazano na załączniku nr 1 – Mapie Topograficznej w skali 1 : 50 000 Arkusz N-34-126-B – Nasielsk.

Pod względem budowy geologicznej, teren przeprowadzonych robót znajduje się w zasięgu dużej jednostki tektonicznej – kredowej Niecki Mazowieckiej. Omawiana jednostka wypełniona jest osadami kredy, na których zalegają osady trzeciorzędu przykryte utworami wieku czwartorzedowego.

Na podstawie przeprowadzonych robót wiertniczych, ustalono, iż warstwę przypowierzchniową na omawianym terenie budują osady czwartorzędowe – plejstoceńskie, reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski różnych frakcji i żwiry z otoczakami oraz gliny zwałowe i mułki, zalegające do głębokości kilkudziesięciu metrów (ok. 65 – 70 m p.p.t.).

Poniżej występują osady trzeciorzędowe w postaci iłów o miąższości około 30-35 metrów. Występują one do końcowej głębokości otworów tj. 100 m p.p.t.

W rejonie przeprowadzonych robót główny użytkowy poziom wodonośny stanowią utwory czwartorzędowe, występujące w postaci piasków oraz żwirów z otoczakami. Czwartorzędowy poziom wodonośny w rejonie przeprowadzonych robót buduje jedna warstwa wodonośna, znajdująca się pod warstwą glin zwałowych.

Warstwa wodonośna została nawiercona na głębokości ok. 19,0 m p.p.t., zwierciadło wody pod napięciem hydrostatycznym – ustaliło się na głębokości 4,0 m p.p.t.

 

Opis profilu geologicznego

 

Profil litologiczny reprezentatywnego otworu wiertniczego przedstawia się następująco:

Otwór nr 30

  0,0 –   19,0 – gliny zwałowe;

19,0 –   47,0 – piaski średnie i żwiry;

47,0 –   66,0 – mułki;                                                                                    CZWARTORZĘD

66,0 – 100,0 – iły                                                                              TRZECIORZĘD

 

            Temperatura na dnie reprezentatywnego otworu wiertniczego wynosiła 10,5 °C.

Opis sposobu izolacji przewiercanych poziomów wodonośnych

 

W otworach wiertniczych zastosowano następujące wypełnienie przestrzeni wokół kolektorów:

  • Na głębokości 25,0 – 100,0 m p.p.t. – obsypka żwirowa o granulacji 8 – 16 mm.
  • Na głębokości 25,0 m p.p.t. – do wierzchu – wypełnienie szczelnym zaczynem cementacyjnym TermorotaS, który iniekcyjnie wprowadzono do otworów. Zawiesina ta izoluje warstwy wodonośne i skutecznie poprawia przenikanie ciepła pomiędzy ściankami odwiertu i kolektora.

Charakterystyka rozwiązań technicznych

 

                   Z uwagi na stwierdzenie wierceniem korzystniejszych niż zakładane warunków hydrogeologicznych, gwarantujących wyższy uzysk mocy chłodniczej z 1 mb kolektora gruntowego, od założonego na etapie projektowania, oraz zastosowanie wypełnienia przestrzeni pomiędzy sondą gruntową a ścianą otworu wiertniczego, w postaci zaczynu cementującego TermorotaS, zdecydowano, w porozumieniu z Inwestorem, o zmianie rodzaju sond gruntowych zainstalowanych w otworach wiertniczych, z podwójnej U-rurki (4xPE100 32x2,9 mm) na pojedynczą (2xPE100 40x3,0 mm). Zamiana typu sondy pozwoliła na zmniejszenie ilości połączeń pionowych sond gruntowych z poziomym przyłączem biegnącym do studni zbiorczej.

 

Wykonano 64 otwory wiertnicze o głębokości 100,0 m każdy.

Łączny metraż odwiertów wynosił 6400 mb, średnica wiercenia 143 mm.

 

Kolektor stanowią U-rurki 2xPEØ40x3,0mm, zamontowane w otworach, których łączna długość wynosi 12800 mb), oraz dodatkowo poziome przyłącze w postaci rurociągów 2xPEØ40x3,0mm (o łącznej długości rur Ø 40mm ok. 2500 mb), prowadzących do 4 studzienek zbiorczych/rozdzielaczowych. Ze studzienek zbiorczych do kotłowni budynku prowadzą rurociągi 2xPEØ90x5,4mm o łącznej długości rur ok. 560 mb.

 

Pionowe kolektory oraz poziome rurociągi wypełnione są czynnikiem roboczym, który stanowi 25-procentowy roztwór glikolu propylenowego i wody.

IKEA Szczecin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

IKEA Szczecin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Pierwszy obiekt o tak dużej mocy, który pracuje na pionowych wymiennikach ciepła, w których zamiast glikolu jest woda.

Hala widowiskowo-sportowa w Puławach

Hala widowiskowo-sportowa w Puławach

Planowana moc grzewcza pomp ciepła wynosi 355,2 kW (chłodnicza 266,4 kW).

LIDL Otwock

LIDL Otwock

Ogrzewanie i chłodzenie budynku handlowego LIDL u zbiegu ulic Kraszewskiego i Warsztatowej w Otwocku, oparte jest o gruntowe pompy ciepła. Zgodnie z Projektem robót geologicznych, wykonano 10 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi, o głębokości 150 m każdy. Łączny metraż odwiertów wynosił 1 500 m.b., średnica wiercenia 191 / 143 mm. Pionowy wymiennik gruntowy stanowią U-rurki 2xHDPE100 PN16 Ø40x3,7 mm, zamontowane w otworach, wypełnione roztworem glikolu propylenowego i wody.  Roboty wiertnicze przeprowadziła firma SATOR Grzegorz Skowroński, 26–900 Kozienice-Nowiny, ul. Wspólna 10 w okresie 13 marzec – 5 kwiecień 2019 r.  

Szpital powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Szpital powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Kompleksowe wykonanie dolnego źródła dla pomp ciepła dla szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej   W ramach termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, kotłownia budynku wyposażona została w układ gruntowych pomp ciepła. Zainstalowana łączna moc pomp ciepła wynosi 750 kW. Dolnym źródłem zasilania są otworowe wymienniki gruntowe. Wykonano 90 otworów wiertniczych o głębokości 150,0 m każdy.   W ramach zadania firma SATOR sporządziła: Projekt Robót Geologicznych – zgłoszenie Projektu przyjęte bez sprzeciwu w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej; Plan Ruchu Zakładu Górniczego – zatwierdzonego Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie; Prace terenowe – wykonanie otworów wiertniczych oraz rurociągów poziomych. Łączny metraż odwiertów wynosił 13 500 m.b., średnica wiercenia 190 / 160 mm. W otworach zamontowano wymienniki gruntowe, które stanowią podwójne U-rurki 4PEØ40x3,0mm PN 12,5 SDR 13,6, zamontowane w otworach (łączna długość rur PEØ40x3,0mm wynosi 54 000 mb). U-rurki 4PEØ40x3,0mm z każdego otworu wiertniczego połączone zostały do 4 komór zbiorczych/rozdzielaczowych (K1 – 23 wymienniki, K2 – 22 wymienniki, K3 – 23 wymienniki, K4 – 22 wymienniki otworowe) za pomocą rurociągów. Z komór zbiorczych poprowadzono rurociągi do kotłowni szpitala. Prace terenowe przeprowadzono w okresie XII 2017 – IV 2018. Pionowe wymienniki gruntowe wypełnione są czynnikiem roboczym, który stanowi 25-procentowy roztwór glikolu propylenowego i wody. Objętość glikolu propylenowego wypełniającego instalację dolnego źródła ciepła / chłodu wynosi 14 932 l.

Szkoła Podstawowa w Polichnie

Szkoła Podstawowa w Polichnie

W 2018 r. przeprowadzona została termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Polichnie gm. Chęciny.   W ramach modernizacji węzła grzewczego zdecydowano o zastosowaniu gruntowej pompy ciepła pracującej w oparciu o gruntowe wymienniki otworowe. Dla zasilania pompy ciepła o mocy 70 kW, wykonano łącznie 30 otworów o głębokości 99 m (łącznie wykonano 2 960 m.b.) odwiertów.   Pod względem budowy geologicznej omawiany teren charakteryzuje się skomplikowaną budową geologiczną. Polichno położone jest w strefie przejściowej dwóch jednostek geologicznych budujących Góry Świętokrzyskie. Są to trzon paleozoiczny (południowa jego część) zbudowany z szarych iłowców, mułowców, piaskowców, oraz osłona mezozoiczna Gór Świętokrzyskich. Budowa geologiczna związana jest ze zmianami jakie zachodziły w trzonie paleozoicznym głównie podczas orogenezy waryscyjskiej w karbonie. W profilu otworów wiertniczych wystąpiły głównie łupki i wapienie wieku triasowego. Wiercenie prowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo z użyciem młotka wgłębnego na sprężone powietrze.   Prace wiertnicze prowadzone były w czerwcu-lipcu 2018 r.

Zespół Szkół w Kalinówce

Zespół Szkół w Kalinówce

Ogrzewanie budynku Zespołu Szkół im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce gm. Głusk W związku z rozbudową Zespołu Szkół w Kalinówce, gm. Głusk, pow. lubelski, zdecydowano wykonać węzeł grzewczy oparty o gruntowe pompy ciepła pracujące w układzie 2 x 92 kW (łącznie 184 kW mocy grzewczej, 138 kW mocy chłodniczej. Wykonano 30 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi, o głębokości 100 m każdy. Łącznie 3000 m.b. pionowego wymiennika gruntowego. Prace wiertnicze prowadzone były w czerwcu-lipcu 2018 r. Teren robót położony jest w obrębie kredowej Niecki Lubelskiej, gdzie w budowie geologicznej dominują skały wieku kredowego (opoki, margle, wapienie). W związku z tym wiercenie prowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo z użyciem młotka wgłębnego na sprężone powietrze. Jednocześnie prowadzone były prace instalacyjne w kotłowni budynku. Firma SATOR wykonała kompleksowo kotłownię w zespole szkół. Od września b.r. uczniowie zespołu szkół i oddziału przedszkolnego uczęszczają do rozbudowanej, zmodernizowanej placówki, ogrzewanej ciepłem z Ziemi.    

Budowa nowego ratusza - gmina Konstancin-Jeziorna

Budowa nowego ratusza - gmina Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna należy do miast aglomeracji Warszawskiej. Kojarzony jest jednak z życiem blisko natury. Jest miastem o charakterze uzdrowiskowym. Budynek ratusza zaprojektowany został jako obiekt niskoenergochłonny. Nowy budynek Ratusza, oddany do użytku wiosną 2018 r. Do ogrzewania nowoczesnego budynku służy instalacja oparta o gruntowe pompy ciepła. Dolnym źródłem energii są pionowe wymienniki gruntowe. Firma Sator wykonała 40 wymienników otworowych o głębokości 150 m (łącznie 6000 m.b.). Do realizacji zadania wykorzystane były 2 urządzenia URB – 2A2 – wiercenie przeprowadzono obrotowo na płuczkę z prawym obiegiem. Prace zrealizowane zostały w pierwszej połowie 2016 r.  Moc grzewcza instalacji – 275 kW.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach

System grzewczy Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach przy ul. Kowalskiego, pracuje w oparciu o 4 pompy ciepła typu solanka-woda o łącznej mocy 264 kW. Energia zasilania – dolne źródło energii, stanowią pionowe wymieniki otworowe. Energia zasilania pochodzi z 56 wymienników otworowych o głębokości 100 m każdy. W otworach zamontowano U-rurki PE Ø 40x3,0 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Kolektory służą jako dolne źródło energii pracując w zamkniętym systemie cyrkulacyjnym z mieszaniną glikolową. Liczba odwiertów wynikała z przeprowadzonych obliczeń w projekcie węzła cieplnego. Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” Grzegorz Skowroński, 26–900 Kozienice-Nowiny, ul. Wspólna 10, w terminie 11.04. – 29.05.2013 r.  

Budynek Biurowo Usługowy Siedlce

Budynek Biurowo Usługowy Siedlce

Budynek biurowo-usługowy przy ul. Ks. J. Niedziałka ogrzewany jest w oparciu o gruntowe pompy ciepła. Dolnym źródłem zasilania pomp ciepła (o łącznej mocy 150 kW) są pionowe wymienniki otworowe.   W czerwcu 2012 r. przeprowadzono roboty wiertnicze. Wykonano 25 otworów wiertniczych zlokalizowanych pod przyszyłym budynkiem o głębokości 120,0 m każdy. W otworach  zamontowano U-rurki PE Ø 40 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Łącznie wykonano 3 000 m.b. wymiennika gruntowego pionowego.

Centrum Jana Pawła II w Krakowie

Centrum Jana Pawła II w Krakowie

Ogrzewanie budynku Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach   Ogrzewanie Sanktuarium Św. Jana Pawła II, „Nie Lękajcie się” usytuowanego w Krakowie-Łagiewnikach, przy ul. Totus Tuus, oparte jest o instalację z gruntowymi pompami ciepła. W części muzealnej (ekspozycyjnej) zainstalowany jest układ pomp ciepła mocy grzewczej 750 kW. Dla pokrycia zapotrzebowania na dolne źródło energii wykonaliśmy 80 otworów wiertniczych o głębokości 156 m celem wykorzystania ciepła Ziemi. Łączny metraż pionowych wymienników gruntowych wyniósł 12 480 m.b.   Prace wiertnicze przeprowadzone zostały w okresie XI 2015 r. – IV 2016 r.   Pod względem budowy geologicznej, omawiany teren położony jest w zachodniej części Zapadliska Przedkarpackiego. Na omawianym terenie występują osady wieku jurajskiego i kredowego przykryte osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Budowa geologiczna rejonu Krakowa jest bardzo zróżnicowana, co związane jest ze skomplikowaną tektoniką obfitującą w liczne uskoki oraz struktury zrębowe. Utwory jurajskie, w postaci spękanych wapieni skalistych, tworząc lokalne struktury zrębowe wyłaniają się na powierzchni w okolicy np. Bonarki czy Kurdwanowa. Te lokalne jurajskie wyniesienia typu zrębowego, położone są kilkadziesiąt metrów ponad otaczające obniżenia. Obniżenia otaczające jednostki zrębowe, zostały w trzeciorzędzie wypełnione zastoiskowymi osadami ilastymi. Na osadach jurajskich i kredowych zalega warstwa osadów trzeciorzędowych – mioceńskich wykształconych w postaci iłów, iłowców i iłołupków, w spągowej części z przewarstwieniami zwietrzeliny wapiennej.   Na terenie Centrum Jana Pawła II, w profilu wykonanych otworów występowały osady czwartorzędu i trzeciorzędu (iły, iłowce, iłołupki miocenu). Wiercenie prowadzono metodą obrotową na płuczkę polimerową urządzeniami URB 2A2.