Realizacje

IKEA Szczecin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

IKEA Szczecin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Pierwszy obiekt o tak dużej mocy, który pracuje na pionowych wymiennikach ciepła, w których zamiast glikolu jest woda.

Hala widowiskowo-sportowa w Puławach

Hala widowiskowo-sportowa w Puławach

Planowana moc grzewcza pomp ciepła wynosi 355,2 kW (chłodnicza 266,4 kW).

LIDL Otwock

LIDL Otwock

Ogrzewanie i chłodzenie budynku handlowego LIDL u zbiegu ulic Kraszewskiego i Warsztatowej w Otwocku, oparte jest o gruntowe pompy ciepła. Zgodnie z Projektem robót geologicznych, wykonano 10 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi, o głębokości 150 m każdy. Łączny metraż odwiertów wynosił 1 500 m.b., średnica wiercenia 191 / 143 mm. Pionowy wymiennik gruntowy stanowią U-rurki 2xHDPE100 PN16 Ø40x3,7 mm, zamontowane w otworach, wypełnione roztworem glikolu propylenowego i wody.  Roboty wiertnicze przeprowadziła firma SATOR Grzegorz Skowroński, 26–900 Kozienice-Nowiny, ul. Wspólna 10 w okresie 13 marzec – 5 kwiecień 2019 r.  

Szpital powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Szpital powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Kompleksowe wykonanie dolnego źródła dla pomp ciepła dla szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej   W ramach termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, kotłownia budynku wyposażona została w układ gruntowych pomp ciepła. Zainstalowana łączna moc pomp ciepła wynosi 750 kW. Dolnym źródłem zasilania są otworowe wymienniki gruntowe. Wykonano 90 otworów wiertniczych o głębokości 150,0 m każdy.   W ramach zadania firma SATOR sporządziła: Projekt Robót Geologicznych – zgłoszenie Projektu przyjęte bez sprzeciwu w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej; Plan Ruchu Zakładu Górniczego – zatwierdzonego Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie; Prace terenowe – wykonanie otworów wiertniczych oraz rurociągów poziomych. Łączny metraż odwiertów wynosił 13 500 m.b., średnica wiercenia 190 / 160 mm. W otworach zamontowano wymienniki gruntowe, które stanowią podwójne U-rurki 4PEØ40x3,0mm PN 12,5 SDR 13,6, zamontowane w otworach (łączna długość rur PEØ40x3,0mm wynosi 54 000 mb). U-rurki 4PEØ40x3,0mm z każdego otworu wiertniczego połączone zostały do 4 komór zbiorczych/rozdzielaczowych (K1 – 23 wymienniki, K2 – 22 wymienniki, K3 – 23 wymienniki, K4 – 22 wymienniki otworowe) za pomocą rurociągów. Z komór zbiorczych poprowadzono rurociągi do kotłowni szpitala. Prace terenowe przeprowadzono w okresie XII 2017 – IV 2018. Pionowe wymienniki gruntowe wypełnione są czynnikiem roboczym, który stanowi 25-procentowy roztwór glikolu propylenowego i wody. Objętość glikolu propylenowego wypełniającego instalację dolnego źródła ciepła / chłodu wynosi 14 932 l.

Szkoła Podstawowa w Polichnie

Szkoła Podstawowa w Polichnie

W 2018 r. przeprowadzona została termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Polichnie gm. Chęciny.   W ramach modernizacji węzła grzewczego zdecydowano o zastosowaniu gruntowej pompy ciepła pracującej w oparciu o gruntowe wymienniki otworowe. Dla zasilania pompy ciepła o mocy 70 kW, wykonano łącznie 30 otworów o głębokości 99 m (łącznie wykonano 2 960 m.b.) odwiertów.   Pod względem budowy geologicznej omawiany teren charakteryzuje się skomplikowaną budową geologiczną. Polichno położone jest w strefie przejściowej dwóch jednostek geologicznych budujących Góry Świętokrzyskie. Są to trzon paleozoiczny (południowa jego część) zbudowany z szarych iłowców, mułowców, piaskowców, oraz osłona mezozoiczna Gór Świętokrzyskich. Budowa geologiczna związana jest ze zmianami jakie zachodziły w trzonie paleozoicznym głównie podczas orogenezy waryscyjskiej w karbonie. W profilu otworów wiertniczych wystąpiły głównie łupki i wapienie wieku triasowego. Wiercenie prowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo z użyciem młotka wgłębnego na sprężone powietrze.   Prace wiertnicze prowadzone były w czerwcu-lipcu 2018 r.

Zespół Szkół w Kalinówce

Zespół Szkół w Kalinówce

Ogrzewanie budynku Zespołu Szkół im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce gm. Głusk W związku z rozbudową Zespołu Szkół w Kalinówce, gm. Głusk, pow. lubelski, zdecydowano wykonać węzeł grzewczy oparty o gruntowe pompy ciepła pracujące w układzie 2 x 92 kW (łącznie 184 kW mocy grzewczej, 138 kW mocy chłodniczej. Wykonano 30 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi, o głębokości 100 m każdy. Łącznie 3000 m.b. pionowego wymiennika gruntowego. Prace wiertnicze prowadzone były w czerwcu-lipcu 2018 r. Teren robót położony jest w obrębie kredowej Niecki Lubelskiej, gdzie w budowie geologicznej dominują skały wieku kredowego (opoki, margle, wapienie). W związku z tym wiercenie prowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo z użyciem młotka wgłębnego na sprężone powietrze. Jednocześnie prowadzone były prace instalacyjne w kotłowni budynku. Firma SATOR wykonała kompleksowo kotłownię w zespole szkół. Od września b.r. uczniowie zespołu szkół i oddziału przedszkolnego uczęszczają do rozbudowanej, zmodernizowanej placówki, ogrzewanej ciepłem z Ziemi.    

Budowa nowego ratusza - gmina Konstancin-Jeziorna

Budowa nowego ratusza - gmina Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna należy do miast aglomeracji Warszawskiej. Kojarzony jest jednak z życiem blisko natury. Jest miastem o charakterze uzdrowiskowym. Budynek ratusza zaprojektowany został jako obiekt niskoenergochłonny. Nowy budynek Ratusza, oddany do użytku wiosną 2018 r. Do ogrzewania nowoczesnego budynku służy instalacja oparta o gruntowe pompy ciepła. Dolnym źródłem energii są pionowe wymienniki gruntowe. Firma Sator wykonała 40 wymienników otworowych o głębokości 150 m (łącznie 6000 m.b.). Do realizacji zadania wykorzystane były 2 urządzenia URB – 2A2 – wiercenie przeprowadzono obrotowo na płuczkę z prawym obiegiem. Prace zrealizowane zostały w pierwszej połowie 2016 r.  Moc grzewcza instalacji – 275 kW.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach

System grzewczy Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach przy ul. Kowalskiego, pracuje w oparciu o 4 pompy ciepła typu solanka-woda o łącznej mocy 264 kW. Energia zasilania – dolne źródło energii, stanowią pionowe wymieniki otworowe. Energia zasilania pochodzi z 56 wymienników otworowych o głębokości 100 m każdy. W otworach zamontowano U-rurki PE Ø 40x3,0 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Kolektory służą jako dolne źródło energii pracując w zamkniętym systemie cyrkulacyjnym z mieszaniną glikolową. Liczba odwiertów wynikała z przeprowadzonych obliczeń w projekcie węzła cieplnego. Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” Grzegorz Skowroński, 26–900 Kozienice-Nowiny, ul. Wspólna 10, w terminie 11.04. – 29.05.2013 r.  

Budynek Biurowo Usługowy Siedlce

Budynek Biurowo Usługowy Siedlce

Budynek biurowo-usługowy przy ul. Ks. J. Niedziałka ogrzewany jest w oparciu o gruntowe pompy ciepła. Dolnym źródłem zasilania pomp ciepła (o łącznej mocy 150 kW) są pionowe wymienniki otworowe.   W czerwcu 2012 r. przeprowadzono roboty wiertnicze. Wykonano 25 otworów wiertniczych zlokalizowanych pod przyszyłym budynkiem o głębokości 120,0 m każdy. W otworach  zamontowano U-rurki PE Ø 40 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Łącznie wykonano 3 000 m.b. wymiennika gruntowego pionowego.

Centrum Jana Pawła II w Krakowie

Centrum Jana Pawła II w Krakowie

Ogrzewanie budynku Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach   Ogrzewanie Sanktuarium Św. Jana Pawła II, „Nie Lękajcie się” usytuowanego w Krakowie-Łagiewnikach, przy ul. Totus Tuus, oparte jest o instalację z gruntowymi pompami ciepła. W części muzealnej (ekspozycyjnej) zainstalowany jest układ pomp ciepła mocy grzewczej 750 kW. Dla pokrycia zapotrzebowania na dolne źródło energii wykonaliśmy 80 otworów wiertniczych o głębokości 156 m celem wykorzystania ciepła Ziemi. Łączny metraż pionowych wymienników gruntowych wyniósł 12 480 m.b.   Prace wiertnicze przeprowadzone zostały w okresie XI 2015 r. – IV 2016 r.   Pod względem budowy geologicznej, omawiany teren położony jest w zachodniej części Zapadliska Przedkarpackiego. Na omawianym terenie występują osady wieku jurajskiego i kredowego przykryte osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Budowa geologiczna rejonu Krakowa jest bardzo zróżnicowana, co związane jest ze skomplikowaną tektoniką obfitującą w liczne uskoki oraz struktury zrębowe. Utwory jurajskie, w postaci spękanych wapieni skalistych, tworząc lokalne struktury zrębowe wyłaniają się na powierzchni w okolicy np. Bonarki czy Kurdwanowa. Te lokalne jurajskie wyniesienia typu zrębowego, położone są kilkadziesiąt metrów ponad otaczające obniżenia. Obniżenia otaczające jednostki zrębowe, zostały w trzeciorzędzie wypełnione zastoiskowymi osadami ilastymi. Na osadach jurajskich i kredowych zalega warstwa osadów trzeciorzędowych – mioceńskich wykształconych w postaci iłów, iłowców i iłołupków, w spągowej części z przewarstwieniami zwietrzeliny wapiennej.   Na terenie Centrum Jana Pawła II, w profilu wykonanych otworów występowały osady czwartorzędu i trzeciorzędu (iły, iłowce, iłołupki miocenu). Wiercenie prowadzono metodą obrotową na płuczkę polimerową urządzeniami URB 2A2.  

Hotel Pod Kazimierzem Ojcowski Park Narodowy

Hotel Pod Kazimierzem Ojcowski Park Narodowy

Hotel pod Kazimierzem w Ojcowie jest ogrzewany energią ciepła Ziemi. Na zlecenie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie w 2015 r. wykonane zostały otwory wiertnicze celem wykorzystania ciepła Ziemi zasilające węzeł grzewczy budynku hotelu. Moc pompy ciepła wynosi 77 kW. Wykonano 21 odwiertów o głębokości 86 m, w których zainstalowano U-rurkę gruntowego wymiennika ciepła. Łączny metraż dolnego źródła ciepła wynosi 1806 m.b.

Z-Hotel w Otwocku

Z-Hotel w Otwocku

W oparciu o energię geotermalną pracować będzie system ogrzewania zmodernizowanego obiektu Z-Hotel w Otwocku przy ul. Wczasowej. W okresie luty-kwiecień 2015 firma SATOR wykonała 44 otwory wiertnicze celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości 100 m każdy. Łącznie wykonanych zostało 4 400 m.b. pionowego wymiennika gruntowego. Moc zainstalowanych pomp ciepła wynosi 220 kW.    

IKEA Wrocław - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

IKEA Wrocław - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o., a także klimatyzacji sklepu IKEA Wrocław w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Czekoladowej zastosowano instalację z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej 820 kW. Jako dolne źródło wykonanych zostało 120 otworów wiertniczych o głębokości 134 m celem wykorzystania ciepła Ziemi. Łączny metraż odwiertów wynosił 16 080 mb, średnica wiercenia 143 mm.   W styczniu 2012 r. wykonano otwór próbny nr 1, do głębokości 134,0 m. W otworze zabudowano wymiennik gruntowy oraz infrastrukturę badawczą dla potrzeb pomiaru wydajności ciepła Ziemi. Następnie przeprowadzono w nim test reakcji termicznej (TRT), na podstawie którego ustalono, iż optymalnym rozwiązaniem będzie wykonanie 120 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości 134,0 m każdy.   W okresie czerwiec – październik 2012 r. przeprowadzono pozostałe roboty wiertnicze – wykonano 119 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokościach 134,0 m każdy, w których zamontowane zostały pionowe kolektory gruntowe (U-rurki PEØ40mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody).   Pionowy kolektor gruntowy stanowią rurki 2xPEØ40mm zamontowane w otworach. Kolektory połączone są poziomym przyłączem w postaci rurociągów 2xPEØ40mm ze studniami zbiorczymi. Wykonano 6 studni kolektorowych żelbetowych z rozdzielaczami (S1 – S6). Do każdej ze studni przyłączono po 20 kolektorów. Sumaryczny metraż przewodu Ø40mm poziomego przyłącza wynosi ok. 5760 mb.   Od każdej ze studni zbiorczej (S1 – S6), wyprowadzone zostały rurociągi 2xPEØ110mm, które następnie połączono w pary i doprowadzono do kotłowni budynku 3 przyłączami w postaci rurociągu 2xPEØ160x14,6mm.  

IKEA Lublin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

IKEA Lublin - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Sieć sklepów IKEA znana jest ze stosowania szerokiej polityki proekologicznej, zarówno w zakresie oferowanego asortymentu, stosowanych technologii produkcyjnych, jak i wykorzystania energii odnawialnej do ogrzewania jak i chłodzenia obiektów handlowych należących do sieci IKEA. Do ogrzewania często wykorzystywane są instalacje korzystające z naturalnego ciepła ziemi. Dzięki gruntowemu wymiennikowi ciepła współpracującemu z pompami ciepła pozyskana w ten sposób energia służy do ogrzewania (zimą) i chłodzenia (latem). W polskich sklepach takie rozwiązania sosowane są z powodzeniem w sklepach w Łodzi, Bielanach Wrocławskich, Bydgoszczy. W 2017 r. do grona tego dołączył też nowy obiekt handlowy IKEA Lublin.   Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. oraz chłodzenia w sezonie letnim sklepu IKEA w Lublinie, u zbiegu ul. Nasutowskiej i Al. Spółdzielczości Pracy, zastosowano instalację z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 900 kW.   Dolne źródło energii zasilające pompy ciepła stanowiły gruntowe wymienniki otworowe wykonane przez naszą firmę. Łącznie wykonanych zostało 144 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi. Zdecydowano o wykonaniu instalacji dolnego źródła ciepła z zastosowaniem otworów pionowych - 123 szt., oraz otworów skośnych, odchylonych od osi pionowej o 10˚ i długości 110 m (głębokości wynosiły 108,3 m) – 21 szt. Średnica wiercenia wynosiła 168,3 / 140 mm.   Łączny metraż otworów wyniósł 15 840 m.b.   W profilu otworów wiertniczych występują osady czwartorzędu pyły (lessy), gliny, paleocenu (opoki, gezy, margle) oraz górnokredowe (margle, opoki, wapienie). W technologii wiercenia zastosowano rury osłonowe sięgające stropu górnokredowych utworów skalnych, co zapewniło stabilność otworów wiertniczych. W obrębie twardych utworów skalnych wiercenie prowadzono z użyciem młotka wgłębnego zasilanego sprężonym powietrzem.  Zastosowano urządzenia wiertnicze Beretta T-157 Geo, oraz 2 urządzenia Beretta T-57 Geo oraz sprężarki Atlas Copco.   Prace wiertnicze i instalacyjne przeprowadzono w okresie VII 2016 r. – I 2017 r.   W trakcie wiercenia otworów wiertniczych na terenie IKEA Lublin, prowadzone były jednocześnie we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, badania terenowe, polegające na szczegółowej analizie parametrów wiercenia (porównanie efektywności średniej  prędkości wiercenia, przy różnych prędkościach obrotowych świdra, ocena sprawności procesu wiercenia oraz określenie najkorzystniejszych parametrów, i czynników wpływających na ten proces).

Ogrzewanie budynku Żłobka Publicznego powstałego w Warszawie przy Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2

Ogrzewanie budynku Żłobka Publicznego powstałego w Warszawie przy Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2

Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. budynku Żłobka Publicznego powstającego w Warszawie przy Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2, zastosowana została instalacja z gruntowymi pompami ciepła (pompy ciepła o mocy 103 kW). Energia zasilania pozyskana będzie z górotworu poprzez otworowe wymienniki ciepła. Dla pokrycia zapotrzebowania na energię wykonano 24 otwory wiertnicze. Łączny metraż otworów wyniósł 2 400 m.b. W budowie geologicznej omawianego terenu występują utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe-plioceńskie, luźne, w związku z czym wiercenie przeprowadzono 2 urządzeniami wiertniczymi typu URB 2A2 metodą na płuczkę polimerową „z prawym obiegiem”. Średnica wiercenia 143 mm.   Z uwagi na małą powierzchnię terenu możliwego do zagospodarowania pod inwestycję, zdecydowano o wykonaniu instalacji dolnego źródła ciepła z zastosowaniem otworów pionowych - 18 sztuk, oraz otworów skośnych, odchylonych od osi pionowej o 10˚ i długości 100 m (głębokości wynosiły 98,5 m) – 6 szt. Prace wiertnicze i instalacyjne przeprowadzono w okresie październik – listopad 2017r.

VIGO System S.A. nowy obiekt magazynowo-usługowy w Ożarowie Mazowieckim

VIGO System S.A. nowy obiekt magazynowo-usługowy w Ożarowie Mazowieckim

Do ogrzewania c.o., c.w.u. oraz klimatyzacji obiektu, dokonano doboru gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 300 kW. Instalacja grzewcza pracuje w oparciu o wymienniki gruntowe. Dla pokrycia zapotrzebowania energetycznego pomp ciepła wykonano 48 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o długości 125 m.  Łączny metraż odwiertów (wymiennika gruntowego) wynosił 6 000 m.b.  Zdecydowano o wykonaniu dolnego źródła ciepła z zastosowaniem otworów pionowych – 36 sztuk, oraz otworów skośnych, odchylonych od osi pionowej o 10˚ i długości 125 m (głębokości wynosiły 123,1 m) – 12 szt.   Prace wiertnicze przeprowadzono w okresie wrzesień-listopad 2017 r.    W budowie geologicznej omawianego terenu stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych-plioceńskich (osady luźne, w tym: piaski różnych frakcji, żwiry, gliny, iły, mułki), w związku z czym wiercenie przeprowadzono 2 urządzeniami wiertniczymi typu URB 2A2 metodą na płuczkę polimerową „z prawym obiegiem”. Średnica wiercenia 143 mm.  

Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Międzynarodowe Targi Internationale Sanitär und Haizungsmesse (ISH) Frankfurt 10 - 14 marca 2015 r.

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych. Ponad 2400 wystawców, w tym wszyscy liderzy na rynku z całego świata, prezentują swoje najnowsze produkty, technologie i rozwiązania techniczne. Producenci instalacji wodno-sanitarnych prezentują nowatorskie rozwiązania i najnowszy design. 

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Golądkowo – wykonanie dolnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Dla potrzeb ogrzewania budynków: szkoły, internatu, warsztatu oraz muzeum wykonano łącznie 124 otwory wiertnicze o głębokości 100m (12 400 m pionowego kolektora gruntowego) dla pokrycia zapotrzebowania pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 620 kW  

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Sposób zamykania warstw wodonośnych zawiesiną TermorotaS

Przy przewiercaniu warstw wodonośnych może nastąpić łączenie i przenikanie wód z jednej warstwy wodonośnej do drugiej. Sytuacja taka jest możliwa wyłącznie wskutek nierównowagi ciśnień występujących w otworze wiertniczym. Podczas wiercenia otworu przy pomocy płuczki wiertniczej   gradient ciśnienia wód z horyzontów wodonośnych jest równoważony przez gradient ciśnienia płuczki wiertniczej. Odpowiednią stabilność ściany otworu zapewnia lepkość płuczki oraz jej gęstość.  Taki stan równowagi uniemożliwia dopływ wód  do otworu w trakcie wiercenia i podczas instalacji sondy. 

IKEA Bydgoszcz - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

IKEA Bydgoszcz - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

Celem prac było wykonanie 160 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi, w tym otworu pilotażowego P-1 na terenie projektowanego parku usługowo-handlowego IKEA w Bydgoszczy w rejonie ul. Fordońskiej i Łowickiej. W pierwszej kolejności wykonany został otwór pilotażowy o głębokości 100,0 m, w którym został przeprowadzony Test Reakcji Termicznej (TRT). Na podstawie przeprowadzonego testu, dobrana została ostateczna moc instalacji grzewczej obiektu. Wstępnie przeprowadzona analiza warunków geologicznych w rejonie projektowanych robót wskazała na potrzebę wykonania 160 pionowych kolektorów gruntowych o głębokości 100,0 m. Do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. oraz wentylacji obiektów handlowo-usługowych IKEA w Bydgoszczy projektuje się zastosować instalację z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 900 kW, które zasilane będą za pomocą pionowych kolektorów gruntowych energią ciepła Ziemi. Ciepło z magazynu energii wykorzystywane będzie poprzez pompy ciepła do ogrzewania w zimie i chłodzenia obiektu latem. Zasada działania pompy ciepła polega na zamianie energii niskotemperaturowej uzyskanej z podłoża gruntowego, w energię użyteczną służącą do ogrzewania/chłodzenia obiektów i wody użytkowej.  

Wiercenie pod pompę ciepła w Białce Tatrzańskiej - Villa Burkaty

Wiercenie pod pompę ciepła w Białce Tatrzańskiej - Villa Burkaty

Węzeł grzewczy budynku hotelu Burkaty, położonego w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej, pracował będzie w oparciu o gruntową pompę ciepła o mocy 90 kW. Jej dolnym źródłem zasilania są otworowe wymienniki gruntowe. Firma SATOR wykonała dolne źródło o łącznej długości 2000 m.b.   Pod względem budowy geologicznej omawiany obszar położony jest w jednostce strukturalnej niecki podhalańskiej. W budowie geologicznej omawianego terenu biorą udział utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady rzeczne w postaci żwirów i otoczaków oraz osady pochodzenia zwietrzelinowego w postaci gliny, z okruchami piaskowca i łupka, przechodzących stopniowo w rumosz tych skał. Osady czwartorzędowe stwierdzone wierceniem występują do głębokości ok. 10,0 m p.p.t. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez flisz podhalański. Łupki przewarstwione piaskowcem występują do końcowej głębokości otworów, tj. 134,0 m p.p.t.   Poziom użytkowy w utworach czwartorzędu występuje lokalnie w dolinach rzecznych. W rejonie przeprowadzonych prac został on nawiercony na głębokości 3,0 m p.p.t. wśród czwartorzędowych żwirów i otoczaków. Miał on charakter swobodny. Wody podziemne występują głównie w utworach trzeciorzędu (wody szczelinowe w utworach fliszowych). Trzeciorzędowa warstwa wodonośna, występująca pod ciśnieniem hydrostatycznym nawiercona została na głębokości 26,0 m p.p.t., ustaliła się na głębokości 3,5 m p.p.t.   Wiercenie przeprowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo – z podwójną głowicą do wiercenia dolnym młotkiem na sprężone powietrze z jednoczesnym obrotowym rurowaniem. Rury osłonowe posadowione zostały na głębokości zapewniającej stabilność otworu, dalej wiercenie kontynuowano dolnym młotkiem na sprężone powietrze do głębokości końcowej średnicą 140 mm.

Wiercenie pionowego wymiennika na potrzeby Muzeum w Warce

Wiercenie pionowego wymiennika na potrzeby Muzeum w Warce

Dolne źródło ciepła dla pomp ciepła na terenie Muzeum im. K. Puławskiego w Warce wykonywane było w II etapach.   I etap: do ogrzewania Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przy Warce zastosowano 2 pompy ciepła pracujące w systemie solanka/woda o łącznej mocy grzewczej 80,0 kW. Energia zasilania pozyskiwana jest z gruntu poprzez pionowe kolektory gruntowe. Wykonano szesnaście otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokościach 100,0 m każdy, w których zamontowane zostały U-rurki PE Ø40 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” w okresie maj-czerwiec 2011 r.   II etap: do ogrzewania obiektów Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, zastosowano 2 pompy ciepła pracujące w systemie solanka/woda o łącznej mocy grzewczej 90,0 kW. Energia zasilania pozyskiwana będzie z gruntu poprzez pionowe kolektory gruntowe. Wykonano dwanaście otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokościach 150,0 m każdy, w których zamontowane zostały U-rurki PE Ø40 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody.   Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” w terminie wrzesień-listopad 2012 r. Ze względu na projektowaną głębokość otworów wiertniczych przekraczającą 100 m, opracowany został „Plan Ruchu Zakładu wykonującego roboty geologiczne na wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla potrzeb Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce”,  

Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Wiercenie pionowych kolektorow do pompy ciepła dla krytej pływalni w Morawicy

Kryta Pływalnia Koral w Morawicy ogrzewana jest w oparciu o „zieloną” energię – za pomocą gruntowej pompy ciepła o mocy 80 kW. Energia zasilania pozyskiwana jest z gruntu za pomocą pionowych wymienników ciepła (płytka geotermia). Dla zapewnienia sprawnego działania systemu grzewczego, zdecydowano o wykonaniu 16 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości 100 m każdy.   Morawica położona jest w obrębie mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich co warunkuje występowanie twardych skał mezozoicznych w podłożu gruntowym. W związku z tym wiercenie przeprowadzono urządzeniem Beretta T-57 Geo –z podwójną głowicą do wiercenia dolnym młotkiem na sprężone powietrze z jednoczesnym obrotowym rurowaniem. Rury osłonowe posadowione zostały na głębokości zapewniającej stabilność otworu, dalej wiercenie kontynuowano dolnym młotkiem na sprężone powietrze do głębokości końcowej średnicą 140 mm.

Wiercenie pionowego wymiennika pompy ciepła w Cudowie

Wiercenie pionowego wymiennika pompy ciepła w Cudowie

Do ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Cudów zastosowana została pompa ciepła pracująca systemie glikol/woda o mocy grzewczej 15 kW. Energia zasilania pozyskiwana jest z gruntu poprzez pionowe kolektory gruntowe. Wykonano trzy otwory wiertnicze celem wykorzystania ciepła Ziemi o łącznej długości 300 m.b. Czynnikiem roboczym wypełniającym instalację jest 25% roztwór glikolu propylenowego i wody. Otwory wykonane zostały w lutym 2010 r.

IKEA ŁÓDŹ - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

IKEA ŁÓDŹ - wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi

1. Opis zadania geologicznego Do ogrzewania obiektów projektowanego kompleksu handlowego IKEA w Łodzi zastosowane będą 2 pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 860 kW. Energia zasilania pozyskana będzie z gruntu poprzez wykonanych 160 pionowych kolektorów gruntowych do pompy ciepła o głębokościach 100 m, w których zamontowane zostały pętle z rurek PE 100 Ø 40 mm, wypełnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego. Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” Grzegorz Skowroński, 26 – 900 Nowiny, ul. Wspólna 10 w terminie 03.06. – 10.08.2009 r., na podstawie „PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie stu sześćdziesięciu otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla potrzeb centrum handlowego IKEA zgłoszonego do Urzędu Miasta Łodzi w dniu 14.10.2008 r. (Pismo nr OŚR.III.7530/47/08 z dnia 16.10.2008 r.). Projektowane otwory zostały wykonane systemem mechaniczym, metodą na płuczkę z prawym obiegiem do głębokości 100,0 m. Razem 160 otworów o łącznym metrażu 16 000 m Średnia temperatura otworu wiertniczego wynosiła 9,66˚C. 4. Opis sposobu izolacji przewiercanych poziomów wodonośnych Po opuszczeniu do otworu kolektora pionowego pompy ciepła w postaci U-rurki otwór został uszczelniony injekcyjne w przelocie 100,0 - 20,0 m środkiem uszczelniającym TermorotaS,a w przelocie 20,0 - 0,0 m została wykonana obsypka ze żwiru 8-16 mm. 5. Charakterystyka rozwiązań technicznych wykonania pionowych kolektorów do pomp ciepła Wykonano 160 kolektorów magazynu ciepła-chłodu, skupionych na ośmiu polach, na których znajduje się po 20 odwiertów. W każdym polu odwierty rozmieszczone są centrycznie na dwóch okręgach o promieniu 14,0 m i 7,0 m Głębokość wykonanych pionowych kolektorów do pomp ciepła wynosi 100,0 m. Łączny metraż odwiertów wynosi 16 000 mb, średnica wiercenia otworów wynosiła 143 mm. Z analizy lokalnych warunków hydrogeologicznych i wykonanego Testu Reakcji Termicznej wynika, iż 1mb pionowego wymiennika pozwoli uzyskać 54 W mocy grzewczej, stąd wykonanie 16 000 mb pionowego kolektora gruntowego pozwoliło uzyskać ok. 860 kW energii, co w zupełności zaspokoi zapotrzebowanie pomp ciepła. Instalacja pionowych kolektorów PC zimą będzie wykorzystywana poprzez zapewnienie energii cieplnej do ogrzewania, natomiast latem do pasywnego chłodzenia budynku i ogrzewania c.w.u. Kolektor stanowią rurki PE 100 Ø 40 mm (łączna ich długość wynosi 33 000 mb) zamontowane w otworach oraz dodatkowo 2 944 m (długość poziomego przyłącza do studzienki zbiorczej), wypełnione czynnikiem roboczym. Substancją wypełniającą kolektor jest 25% roztwór glikolu propylenowego z wodą demineralizowaną. W 1 mb rurki Ø 40 mm o ściance grubości 2,4 mm mieści się 0,973 l roztworu. Ilość roztworu wypełniającego cały układ razem z tranzytami do kotłowni wynosi ok. 60 000 l, w tym glikolu propylenowego wynosi ok. 15 000 l. Tak wykonana instalacja w pełni zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne pomp ciepła. 6. Wyniki wykonanych prób ciśnieniowych układu Przed wprowadzeniem rurek PE do otworu wiertniczego sprawdzono szczelność całego układu poddając go ciśnieniu ok. 8 atmosfer. Cały system przeszedł próby ciśnieniowe o powyższym ciśnieniu także po zainstalowaniu pionowych kolektorów w otworach i podłączeniu ich do rozdzielacza. Pod względem szczelności pozytywnie przeszedł próby ciśnieniowe. 7. Opis stanu zagospodarowania powierzchni terenu Po zakończeniu prac wiertniczych teren został przywrócony do pierwotnego stanu.

Spotkanie Barbórkowo Szkoleniowe oraz prezentacja środka TermorotaS

Spotkanie Barbórkowo Szkoleniowe oraz prezentacja środka TermorotaS

Prezentacja środka TermorotaS TermorotaS to środek poprawiający przewodność pionowych kolektorów do pomp ciepła i izolacji przewierconych warstw wodonośnych. Specyfikację techniczna substancji TermorotaS można pobrac w formacie .pdf tutaj

SPOTKANIE SZKOLENIOWE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH W FIRMIE „SATOR”

SPOTKANIE SZKOLENIOWE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH W FIRMIE „SATOR”

SPOTKANIE SZKOLENIOWE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH W FIRMIE „SATOR” „BARBÓRKA 2007” Kozienice, 23.11.2007 r

Warka Farma SIELANKA

Warka Farma SIELANKA

1. Opis zadania geologicznego Do ogrzewania obiektów znajdujących się na terenie Gospodarstwa Farma „Sielanka” przy ulicy Łąkowej 1 w Warce zastosowanych będzie 6 pomp ciepła o łącznej mocy chłodniczej 261 kW. Energia zasilania pozyskana będzie z gruntu poprzez wykonanych 42 pionowych kolektorów gruntowych o głębokościach 105,0 – 130,0 m każdy, w których zamontowane zostały pętle z rurek PE Ø 40 mm, wypełnione 30-procentowym roztworem glikolu propylenowego z wodą demineralizowaną. Prace wiertnicze przeprowadziła firma „SATOR” Grzegorz Skowroński, 26 – 900 Nowiny, ul. Wspólna 10 w terminie 05. 02. – 30. 03. 2006 r., na podstawie „Projektu prac geologicznych na wykonanie 42 otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi dla potrzeb „Farmy Sielanka” w Warce, ul. Łąkowa 1, gm. Warka, pow. grójecki, woj. mazowieckie” zgłoszonego do Starostwa Powiatowego w Grójcu w dniu 18. 01. 2007 r. (Pismo nr RŚ-752-18/07 z dnia 29. 01. 2007 r.). 2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu badań Pod względem budowy geologicznej omawiany obszar znajduje się w obrębie Niecki Mazowieckiej, którą stanowi obniżenie powierzchni kredy górnej, wypełnione utworami kenozoicznymi, tworzące tzw. mazowiecki bądź warszawski basen artezyjski. Czwartorzęd na omawianym rejonie reprezentowany jest przez glebę, piaski pylaste, grube, i różnoziarniste z otoczakami oraz żwirem. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez utwory piaszczyste i ilaste, pyły burowęglowe, gytie, węgle brunatne oraz muły z glaukonitem. Do głębokości 120 m nie stwierdzono w omawianym rejonie utworów starszych od trzeciorzędu. Według Mapy Hydrogeologicznej Polski 1: 200 000 (Ark. Radom) omawiany obszar należy do regionu Mazowieckiego, podregionu Środkowomazowieckiego (Centralnego) (IX2), Rejonu Doliny Środkowej Wisły (IX2B). Wierceniem stwierdzono występowanie dwóch poziomów wodonośnych: • czwartorzędowy poziom wodonośny. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym nawiercone i ustalone na głębokości ok. 1,8 m p.p.t. • trzeciorzędowy poziom wodonośny. Zwierciadło wody o charakterze napiętym nawiercone wśród piasków pylastych na głębokości 56,0 m, ustabilizowało się na głębokości ok. 5,0 m p.p.t. 3. Opis profilu geologicznego Profil litologiczny reprezentatywnego otworu wiertniczego (otwór nr 1) przedstawia się następująco: 0,0 – 0,4 – gleba; 0,4 – 12,0 – piaski grube; 12,0 – 14,0 – piaski pylaste; 14,0 – 23,0 – piasek różnoziarnisty z otoczakami; żwir; 23,0 – 36,5 – ił, ił wstęgowy; 36,5 – 42,0 – ił piaszczysty z przewarstwieniami otoczaków; 42,0 – 56,0 – ił pylasty, pył burowęglowy; 56,0 – 61,0 – piasek pylasty; 61,0 – 114,0 – ił wstęgowy, pył burowęglowy; 114,0 – 116,0 – gytia, węgiel brunatny; 116,0 – 120,0 – muły, glaukonit. Pod względem stratygraficznym wyróżniono: 0,0 – 23,0 – czwartorzęd; 23,0 – 120,0 – trzeciorzęd. Temperatura na dnie otworu wiertniczego wynosiła 11,1˚C. 4. Opis sposobu izolacji przewiercanych poziomów wodonośnych Otwory zostały zastabilizowane obsypką żwirową o granulacji 12 – 24 mm do końcowej głębokości. W strefie występowania czwartorzędowego i trzeciorzędowego horyzontu wodonośnego wykonano w otworach korki z Compactonitu w przelotach głębokości 0,5 – 2,5 m, 54,0 – 56,0 m p.p.t. dla odizolowania czwartorzędowej warstwy wodonośnej od wpływów zewnętrznych oraz nie dopuszczenia do połączenia wód z różnych warstw wodonośnych. 5. Charakterystyka rozwiązań technicznych Otwory wiertnicze wykonano w ten sposób, że łączna długość kolektora (głębokość kolektora pionowego i długość przyłącza do studzienki zbiorczej) jest stała i wynosi 137,0 m. Głębokość wykonanych odwiertów waha się w granicach 105,0 – 130,0 m (średnia głębokość kolektorów pionowych wynosi 120,0 m). Łączny metraż odwiertów wynosi ok. 5 040 mb, średnica wiercenia otworów wynosiła 143 mm. Z analizy lokalnych warunków hydrogeologicznych wynikało, iż 1mb pionowego wymiennika pozwoli uzyskać 53 W mocy chłodniczej, stąd wykonanie 5 040 mb pionowego kolektora gruntowego pozwoliło uzyskać ok. 267 kW energii, co zaspokoi zapotrzebowanie pomp ciepła. Instalacja pionowych kolektorów PC zimą będzie wykorzystywana poprzez zapewnienie energii cieplnej do ogrzewania, natomiast latem do pasywnego chłodzenia budynku i ogrzewania c.w.u. Kolektor stanowią rurki PE Ø 40 mm o 100-% zawartości polietylenu, (łączna ich długość wynosi 10 080 mb) zamontowane w otworach oraz dodatkowo 840 m (długość poziomego przyłącza do studzienki zbiorczej), wypełnione czynnikiem roboczym. Substancją wypełniającą kolektor jest 30-procentowy roztwór glikolu propylenowego z wodą demineralizowaną. Łączny metraż rurek wynosi ok. 10 920 m. W 1 mb rurki Ø 40 mm o ściance grubości 2,5 mm mieści się 0,973 l roztworu. Ilość roztworu wypełniającego cały układ wynosi ok. 10 600 l, w tym glikolu propylenowego wynosi ok. 3 540 l. Tak wykonana instalacja w pełni zaspokaja zapotrzebowanie pomp ciepła firmy SOLIS typu SO-520X. 6. Wyniki wykonanych prób ciśnieniowych układu Przed wprowadzeniem rurek PE do otworu wiertniczego sprawdzono szczelność całego układu poddając go ciśnieniu ok. 6 atmosfer. Cały system przeszedł próby ciśnieniowe o powyższym ciśnieniu także po zainstalowaniu pionowych kolektorów w otworach i podłączeniu ich do rozdzielacza. Pod względem szczelności pozytywnie przeszedł próby ciśnieniowe. 7. Opis stanu zagospodarowania powierzchni terenu Po zakończeniu prac wiertniczych teren został przywrócony do pierwotnego stanu. 8. Ocena wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych Wykonana instalacja pionowych kolektorów gruntowych nie wywiera bezpośredniego wpływu na poziomy wodonośne i ujęcia wód podziemnych. 9. Opis zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii i określenie sposobu kontroli pracy systemu Jedyną awarią i zagrożeniem wykonanego pionowego kolektora pompy ciepła jest jego mechaniczne uszkodzenie i tym samym wyciek 30-% roztworu glikolu propylenowego. Wskutek takiego wycieku grunt zostanie skażony roztworem glikolu, który przed upływem 32 godzin ulegnie rozkładowi (wartość 32 godzin dotyczy 98-% glikolu propylenowego). Każda pompa ciepła firmy SOLIS jest wyposażona w czujnik przepływu i ciśnienia roztworu dolnego źródła, które to podczas niewielkiego wycieku rzędu ok. 10 l odłączą przepływ i nie spowodują wypompowania reszty roztworu z sond gruntowych.